Jujutsu Kaisen Shoes

Filter

Jujutsu Kaisen shoe Yuji & Gojo JMS2812

10, 11, 12, 4, 5, 5.5, 7, 8, 8.5, 9.5

Jujutsu Kaisen shoe Yuji Itadori JMS2812

10, 11, 12, 4, 5, 5.5, 7, 8, 8.5, 9.5

Jujutsu Kaisen shoe Yuji x Sukuna JMS2812

10, 11, 12, 4, 5, 5.5, 7, 8, 8.5, 9.5

Jujutsu Kaisen Shoes Collector JMS2812

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Jujutsu Kaisen Shoes Fashion JMS2812

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Jujutsu Kaisen Shoes Gojo Satoru JMS2812

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Jujutsu Kaisen Shoes Gojo x Yuji JMS2812

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44